VENI Energy Group is on a quest to greenify all energy production!

Publicerat: 10.03.2021 av Tore Christian Lie  

One of the most crucial challenges facing mankind today is rising temperatures driven by human activity. We are consuming resources at an increasing pace, we are polluting through production processes, we are not engineering things to last, and we are replacing rather than repairing – and we are way too slow in switching from dirty to environmentally friendly energy. Energy production at large is a significant pollutant, and we need to increase the share of renewable energy and decrease fossil based energy production and consumption. And we need to do it now!

VENI Energy Group was a pioneer in Environmentally Friendly Energy! We introduced Certificates of Origin as standard from 2014. We could have offered our customers less expensive energy, and maybe sold greater volumes, had we not insisted on Green Energy. But we are on a quest. Only through consumers demanding environmentally friendly energy will we be able to increase its production share, and over time phase out black energy.

Here in the Nordics almost all energy production in non-fossil, and we perceive ourselves as mostly consuming clean energy. But that is not the way it works. Authorities in the Nordics and across Europe have developed a scheme with Certificates (or Guarantees) of Origin (GoOs). This means that all environmentally friendly energy production, and also other non-fossil energy production, are allocated GoOs. How many each production facility is allocated is a function of type of energy production and production capacity. The producers are allowed to sell their certificates at market prices. This gives an incentive to focus on, and develop, environmentally friendly energy production.

As more and more businesses insist on having a green profile, the demand for GoOs increases, and most GoOs from Nordic energy production are sold to buyers on the European continent.

This means that unless you buy GoOs with your energy, across the Nordics on average the electricity you buy is only 5.3 percent from renewable production! 46.5 percent is black energy (fossil based).

Thus far, VENI Energy Group has greenified more than 4.300.000.000 kWh of annual electricity consumption – across Norway, Sweden and Finland. Since VENI Energy Group entered Finland in 2018, more than 1.000.000.000 kWh annual electricity consumption has been greenified – mostly for private companies, but also some municipalities and other public entities. And we are convincing more and more companies and public entities to go green every year. The cost for each customer is a small share of the energy cost – but the change in energy production that it supports is huge!

The quest continues! VENI Energy Group promotes environmentally friendly energy!

Kjell Martin Grimeland
CEO
VENI Energy Group and Eneas

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ta vara på miljön och sådant

Publicerat: 21.02.2020 av Tore Christian Lie  

Vår bransch har stort fokus på grön energi och ursprungsgarantier som återigen säkrar att vi förvaltar jordens resurser på ett miljövänligt sätt.
Vi värdesätter alla företagskunder högt och speciellt de som tänker över sitt miljöansvar och använder sig utav grön energi.

Som miljöfyrtorn är vi också intresserade av andra sätt som tar vara på miljön.
Många kopplar en sådan certifiering till miljövänlig sortering av avfall.
Ett miljöfyrtorn är så mycket mer än det!

Certifieringen sätter krav på sällskapet och säkrar goda instruktioner för uppföljning av anställda, kunder och leverantörer.
Miljöhänsyn i form av energiproduktion och avfall är viktigt, och från ett HR-hjärta så betyder det väldigt mycket att ta vara på det psykiska arbetsmiljön.

Viktiga begrepp för att säkerställa en god psykosomatisk arbetsmiljö är: 

«Andra framför sig själv»
«Ge varandra kompispassningar»
«Lyckas genom andra»

Om man får andra att jobba i linje med sådana igenkännliga begrepp så skapar man en stark teamkultur och inte minst stora arbetsmiljöfördelar för både anställda och företaget på lång sikt! Kör på 🙂

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Eneas nämns i internationell teknik blogg

Publicerat: 05.05.2017 av Tore Christian Lie  

WideInfo.org är en online och daglig källa till information om omvärlden. I sin artikel om de växande trender inom energisektorn, drar de fram Eneas affärsmodell som kombinerar förutsägbarhet genom prisgarantier och resultat genom säkringsstrategier som är anpassade för att marknadsförhållandena ändras. Här hämtar du upp hur besparingarna på grund av denna förs vidare till kunderna när marknadspriserna sjunker och de fördelar det ger.

Läs mer här:

https://wideinfo.org/emerging-trends-in-the-energy-sector/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

”Elhub” har införts i Danmark och Norge. Svenska elnät kommer i sommar presentera den svenska versionen.

Publicerat: 17.02.2016 av Haakon Heyerdahl  

Dagens elmarknad är svårbegriplig för de flesta konsumenter. Man måste förhålla sig till en eller flera nätägare, samt en eller flera elleverantörer. Många tror dessutom att nät och el är samma produkt. Marknadsaktörerna har historiskt sett haft monopol och agerat långsamt, vilket har fått följder i Danmark och Norge. Danmark etablerade sin Elhub 2013, medan Norge sedan 2013 förberett sin version för lansering under 2017. Svenska Kraftnät har fått i uppdrag av Regeringskansliet att utveckla en central informationsmodell för den svenska elmarknaden. I juni 2016 kommer den första presentationen om databasens etablering och efterverkan.

Den norska Elhuben

Kort sammanfattat så ska Elhub samla in mätarinformation från alla mätare i hela Norge. Samtliga nätägare ansvarar för att deras information skickas till den centrala databasen. Elleverantörerna får i sin tur tillgång till den vilket leder till en mer effektiv drift genom förenklad kommunikation. Elhub kommer skapa en effektiv konkurrens och målsättningen är att leverantörerna ska utnyttja teknologin till max för driva diversifieringen. I figuren nedan har Statnett skapat en skiss som visar skillnaden på informationsutvecklingen mellan dagens elmarknad och marknaden när Elhub har etablerats. Som man ser så förenklas kommunikationsutvecklingen mellan nät- och elföretag. Allt lagras i knytpunkten Elhub och varje enskild aktör kan själv hämta information vid behov.
Informationsutveckling: Dagens elmarknad vs. Elmarknaden med Elhub

Eneas- Elhub
Källa: Elhub.no

Fördelar?

Det beräknas att den norska Elhuben kommer generera ett antal fördelar. Några av de viktigaste är:

• Den allra första och kanske största förändringen är att alla elleverantörer kommer behöva fakturera el och nät på samma faktura. En effektiv distribution av högkvalitativa mätarvärden kommer dessutom ge en mer detaljerad faktura.
Tidigare tillät inte NVE att nätägare fakturerade el och nät på samma faktura. Allt för att behålla en effektiv konkurrens på marknaden. Elhub eliminerar dessa element då elleverantörer måste fakturera el och nät samtidigt.

• Nätägarna får mindre ansvarsområde och därmed bör de bli ännu effektivare. Detta kommer märkas genom lägre priser och/eller förbättrade nät. Elhub kommer ta hand om del av uppgifterna som nätföretagen i dag ansvarar för, och man räknar med att det kommer resultera i stora kostnadsbesparingar.

• Information om din elförbrukning kommer finnas lättillgängligt. Denna information gör det möjligt att effektivisera energistyrningen och användandet av ett antal nya tjänster som utgår från ens förbrukningsmönster. Man beräknar att Elhub kommer bli startskottet för etableringen av ett flertal nya viktiga tjänster och produkter.

Norge använder ännu manuellt avlästa mätare. Bakgrunden till Elhub-projektet är att Norges Vassdrags och Energidirektorat (NVE) 2011 beslutade att alla konsumenter ska få AMS-mätare, även kallat smarta elmätare, installerade innan 2019. Elhub-projektet startade 2013 och beräknas vara helt etablerat januari 2017. Marknaden har stora förhoppningar på att detta är första steget till att modernisera elhandeln. Syftet med Elhub och AMS är att skapa en enklare vardag för både el- och nätleverantörer, och givetvis konsumenter.

Källor:
http://ei.se
http://elhub.no
http://www.statnett.no
https://www.nve.no
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/06/forenkling-av-elmarknaden-underlattar-for-kunden/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Momsrevision

Publicerat: 29.10.2015 av Kjell Anders Pedersen  

Betalar ditt företag rätt moms?

Eneas Revision har under 10 år erbjudit företag hjälp med betalning av moms. Våra tjänster inkluderar både inrikes- och utrikesmoms. Enligt vår erfarenhet är det många företag som har stora utestående momsbelopp som enkelt kan återfås med hjälp av Eneas momstjänster. De flesta av våra kunder är mellanstora till stora företag och vi har huvudsakligen välkända företag i vårt kundregister.

Moms på tjänsteresor

Eneas Revision fokuserar på områden där vi upplever att företag gör bristfälliga momsavdrag. Moms på tjänsteresor, elektronisk kommunikation och angränsande områden är några exempel. Vi upplever att stora företag inte alltid drar av moms på sina tjänsteresor, eller på sina kontorskostnader. Eneas revision har både kompetensen och systemen för att hjälpa kunden med detta. Tack vare preskriptionsbestämmelser kan vi korrigera momsavdrag flera år tillbaka och det finns därmed stora pengar att återfå.

Kostnader i utlandet

Gör ditt företag utrikesresor, eller har ni andra utrikeskostnader inom företaget? Även i detta fall kan Eneas Revision hjälpa er att återfå momskostnader. EU har ett system för momsåterbetalning över landsgränser och det innebär att ditt företag kan återfå moms på utländska varu- och tjänsteköp, enligt varje enskilt lands bestämmelser.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ePortal: Komplett översikt över elförbrukning per timme i kollektivområden och hyresgästytor

Publicerat: 15.10.2015 av Anniken Fosse  

Eneas nättjänst «kollektivmätning» är skräddarsydd för köpcentrum och andra fastigheter med flera hyresgäster. Vårt system är anpassat för att du som förvaltare genom en ePortal ska få en bra översikt över elförbrukningen i din fastighet.

Korrekta mätarvärden

Vi använder automatiskt avlästa timmätare som installeras hos alla hyresgäster och i kollektivytor, och som löpande registrerar och kontrollerar värden. Utöver att mäta och granska enskilda hyresgästers och kollektivytors förbrukning så kontrollerar vi även att den uppmätta förbrukningen på nätägarens huvudmätare överensstämmer med alla undermätare.

Tillgång till information

Alla mätarvärden som samlas in finns tillgängliga för förvaltare via ePortalen. Genom den får du snabbt och enkelt en översikt över alla elmätare och all elförbrukning i fastigheten. Du kan vid behov logga in på ePortalen via Eneas hemsida.

Eneas ePortalen

Översikt över mätare och hyresgäster

I ePortalen kan du se samtliga elmätare i fastigheterna som du förvaltar, samt mätarnummer, mätarnamn och vem som är registrerad som konsument.

Varje hyresgäst får översikt över sina egna förbrukning

Alla kunder kan logga in i ePortalen för att ta del av sin egna förbrukning och jämföra den med tidigare perioder.

Gruppering av konsumenter

Med ett klick kan förbrukningen grupperas enligt «förvaltare», «hyresgäst» och «lediga lokaler», så att det snabbt och enkelt går att följa utvecklingen.

Effekttoppar

I ePortalen är det enkelt att avläsa effekttoppar under olika perioder. Du kan klicka på pelarna som visar mätarvärdena för ytterligare information om förbrukning ända ner till timnivå. Periodiska effekttoppar är markerade med en röd prick så att du enkelt kan se under vilka tidpunkter de inträffat.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Elcertifikatsförordningen har gjort Sverige till den största vindkraftsproducenten i Skandinavien

Publicerat: 29.09.2015 av Reidar Nervik  

Med den svensk-norska elcertifikatsförordningen har Sverige gått om danskarna som den största vindkraftsproducenten i Skandinavien. Under 2015 motsvarar handeln av elcertifikat 8,8 % (14,3 % i Sverige) av den förbrukade elektriciteten. Nästa år ökar denna kvot till 10,8% (14,4 % i Sverige).

Förordningens målsättning är att säkerställa 26,4 TWh ny förnybar energiproduktion innan slutet av 2020. Från och med den 1 juli 2015 har det i elcertifikatssystemet godkänts och antagits en årsproduktion på 12,5 TWh. Av detta produceras 10,4 TWh I Sverige och 2,1 TWh I Norge, enligt siffror från NVE och Energimyndigheten.

På grund av skillnaderna av i ramvillkoren för Norge och Sverige blir därmed huvuddelen av resurserna från certifikatsförordningen investerade i Sverige. Den svenska vindkraftsproduktionen har varit större än Danmarks varje månad från juni 2014 till juli 2015 rapporterar Sysla Grønn, på bakgrund av siffror hämtade från SCB.

Avtalet som har ingåtts förpliktigar konsumenterna att köpa elcertifikat fram till 2035. Kvotplikten är högst under 2020 då den ska motsvara 18,3 % (19,5 % i Sverige) av den underliggande förbrukningen.

Det råder delade meningar om den svensk-norska elcertifikatsförordningen, men så länge som den består kommer dent vara en obligatorisk lagstadgad del av energihandeln. För Eneas Services är detta ett av elementen som följs upp och kontrolleras I samköpsportföljerna på kundernas vägnar. Översikt och granskning av denna marknad kommer vara extra viktig under de kommande åren, då kvotplikten stiger när elcertifikaten utgör en större andel av elkostnaderna.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Eneas energirevision upplever att fler kunder vill ha regelbunden granskning

Publicerat: 09.09.2015 av Yvonne Lundqvist  

Energirevision har med åren blivit mer och mer intressant både för energikrävande företag och för mindre konsumenter. Vi upplever nu i mycket större grad än tidigare att kunderna kommer tillbaka för vår kompetens och erfarenhet. Vi har genom åren utfört många viktiga uppdrag och hjälpt olika företag. De har upplevt att vår granskning har gett betydligt lägre elkostnader, samt trygghet i och med vetskapen att de betalar rätt. Energilagen ändras varje år och vi ser hela tiden till att hålla oss uppdaterade.

El kan vara en stor kostnad för ett företag och det är därför viktigt att veta att man inte kastar pengar i sjön, utan betalar rätt till sin elleverantör. Det finns en del avgifter som kunden ansvarar för att de är korrekta. Därför kan man ibland inte belasta elleverantörerna för eventuella felaktigheter.

Enligt vår erfarenhet kan felaktigheter uppstå utan att kunderna är medvetna om det, beroende på olika faktorer hos både leverantör och konsument.

Det blir mer och mer vanligt att kunderna kontaktar oss för en ny granskning ungefär vart tredje år. De slipper därmed ägna tid och resurser åt det som vi kan bättre och kan istället ägna sig åt annat, bara där finns det ju pengar att spara.

Vår kundkrets ökar för varje år och likaså vår kompetens, och vi kan klart och tydligt se att den här tjänsten blir mer och mer attraktiv för företag i Sverige och Norge.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Till dig som förvaltar köpcentrum eller fastigheter med flera hyresgäster

Publicerat: 28.07.2015 av Semway  
  • Visste du att du kan överlåta all energiadministration till Eneas, utan att det kostar dig en krona?
  • Visste du att Eneas uppgraderar mätarstruktur, installerar mätare med automatisk avläsning, och bidrar till ett ökat värde av fastigheten utan kostnad för dig?
  • Visste du att Eneas mätarsystem ger dig en exakt bild av hur din fastighet använder el, så att det blir enklare att minska förbrukningen?
  • Visste du att Eneas har en egen kundservice som tar hand om dina hyresgäster och deras frågor gällande el, så att du kan fokusera på din egna kärnverksamhet?

Mer för pengarna

Eneas kollektivmätning ger dig mer för pengarna. Vår nättjänst är skräddarsydd för att förenkla eldrift av fastigheter med flera hyresgäster, och inkluderar ett flertal tjänster som du inte får genom ditt lokala elverk. Utan extrakostnad.

Kontroll och kvalitet

Vid etablering av kollektivmätning övertar Eneas fastighetsdriften från elverket, och utför korrekt automatisk mätning och redovisning av hyresgästerna. Vi tar dessutom över fördelning och fakturering av kollektiv el enligt dina önskemål.

Eneas har goda rutiner och avancerade system, och alla våra tjänster erbjuds i enlighet med rådande lagar och föreskrifter.

Översikt över elförbrukning och rapportering

Kollektivmätning gör det enkelt att få en översikt över mätarnas elförbrukning i fastigheten. Elförbrukningen kan grupperas i kategorier som ”förvaltare”, ”lediga lokaler” och ”hyresgäster”. Alla mätvärden är tillgängliga i en ePortal där du får tillgång till de rapporter du behöver, snabbt och enkelt.

Hur vi kan hjälpa dig

Eneas Energy ansvarar idag för en enklare och mer effektiv vardag för ca 50 egendomsförvaltare. Vi hjälper gärna dig också.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Stora prisutslag på lågt värderad marknad

Publicerat: 16.07.2015 av Reidar Nervik  

Under perioden 16 till 26 juni 2015 var skillnaden mellan lägsta och högsta omsättning på leveranskontrakt för år 2016 nästan 2 euro/MWh, eller cirka 1,8 öre/kWh. Priserna steg. Detta är en stor prisförändring på kort tid.

Om man är i en position att fatta beslut om prisförsäkring kan man uppleva att man får marknaden emot sig.

Varför dessa stora utslag?

Vad beror egentligen denna prisökning på? Faktorer som kan driva upp priset på dagens marknad är alltid först och främst knutna till varsel på lång sikt, och en torr väderprognos var den utlösande faktorn. Samtidigt har nya utspel från producenterna gett signaler om att de finner de långsiktiga priserna mindre intressanta för investering i ny produktionskapacitet. Statkraft har gett upp planerna om en vindkraftspark på Fosen, medan de svenska kärnkraftsleverantörerna varslar om att de vill avsluta produktionen vid några av sina verk.

Den långsiktiga och intressanta iakttagelsen man kan göra, mot bakgrund av dessa utspel, är huruvida det kommer att etableras ett prisgolv där vi nu ser prisnivån på de långsiktiga kontrakten.

Om vi återigen riktar blicken mot rörelserna på marknaden, kommer storleken på prisutslaget också påverkas av hur aktörerna agerar. På en stigande marknad kommer fortfarande fler köpare ansluta sig, med stöd i sina etablerade ramverk för handel. Detta gör att prisrörelserna ökar, och samma fenomen kommer uppstå när priserna faller.

Vad händer nu?

Efter pristoppen 26 juni 2015 har priserna fallit igen, men ligger fortfarande en bit över botten vi nådde den 16 juni 2015.

I samråd med leverantörens förvaltare kommer Eneas ta ställning till hur man ska agera under liknande prisrörelser. I och med att det är svårt att vara säker på vilken nivå man ser framöver, är den viktigaste fördelen med att förvalta en stor volym att man kan sprida köpen över flera affärer.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail