”Elhub” har införts i Danmark och Norge. Svenska elnät kommer i sommar presentera den svenska versionen.

Publisert: 17.02.2016 av Haakon Heyerdahl  

Dagens elmarknad är svårbegriplig för de flesta konsumenter. Man måste förhålla sig till en eller flera nätägare, samt en eller flera elleverantörer. Många tror dessutom att nät och el är samma produkt. Marknadsaktörerna har historiskt sett haft monopol och agerat långsamt, vilket har fått följder i Danmark och Norge. Danmark etablerade sin Elhub 2013, medan Norge sedan 2013 förberett sin version för lansering under 2017. Svenska Kraftnät har fått i uppdrag av Regeringskansliet att utveckla en central informationsmodell för den svenska elmarknaden. I juni 2016 kommer den första presentationen om databasens etablering och efterverkan.

Den norska Elhuben

Kort sammanfattat så ska Elhub samla in mätarinformation från alla mätare i hela Norge. Samtliga nätägare ansvarar för att deras information skickas till den centrala databasen. Elleverantörerna får i sin tur tillgång till den vilket leder till en mer effektiv drift genom förenklad kommunikation. Elhub kommer skapa en effektiv konkurrens och målsättningen är att leverantörerna ska utnyttja teknologin till max för driva diversifieringen. I figuren nedan har Statnett skapat en skiss som visar skillnaden på informationsutvecklingen mellan dagens elmarknad och marknaden när Elhub har etablerats. Som man ser så förenklas kommunikationsutvecklingen mellan nät- och elföretag. Allt lagras i knytpunkten Elhub och varje enskild aktör kan själv hämta information vid behov.
Informationsutveckling: Dagens elmarknad vs. Elmarknaden med Elhub

Eneas- Elhub
Källa: Elhub.no

Fördelar?

Det beräknas att den norska Elhuben kommer generera ett antal fördelar. Några av de viktigaste är:

• Den allra första och kanske största förändringen är att alla elleverantörer kommer behöva fakturera el och nät på samma faktura. En effektiv distribution av högkvalitativa mätarvärden kommer dessutom ge en mer detaljerad faktura.
Tidigare tillät inte NVE att nätägare fakturerade el och nät på samma faktura. Allt för att behålla en effektiv konkurrens på marknaden. Elhub eliminerar dessa element då elleverantörer måste fakturera el och nät samtidigt.

• Nätägarna får mindre ansvarsområde och därmed bör de bli ännu effektivare. Detta kommer märkas genom lägre priser och/eller förbättrade nät. Elhub kommer ta hand om del av uppgifterna som nätföretagen i dag ansvarar för, och man räknar med att det kommer resultera i stora kostnadsbesparingar.

• Information om din elförbrukning kommer finnas lättillgängligt. Denna information gör det möjligt att effektivisera energistyrningen och användandet av ett antal nya tjänster som utgår från ens förbrukningsmönster. Man beräknar att Elhub kommer bli startskottet för etableringen av ett flertal nya viktiga tjänster och produkter.

Norge använder ännu manuellt avlästa mätare. Bakgrunden till Elhub-projektet är att Norges Vassdrags och Energidirektorat (NVE) 2011 beslutade att alla konsumenter ska få AMS-mätare, även kallat smarta elmätare, installerade innan 2019. Elhub-projektet startade 2013 och beräknas vara helt etablerat januari 2017. Marknaden har stora förhoppningar på att detta är första steget till att modernisera elhandeln. Syftet med Elhub och AMS är att skapa en enklare vardag för både el- och nätleverantörer, och givetvis konsumenter.

Källor:
http://ei.se
http://elhub.no
http://www.statnett.no
https://www.nve.no
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/06/forenkling-av-elmarknaden-underlattar-for-kunden/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Stora prisutslag på lågt värderad marknad

Publisert: 16.07.2015 av Reidar Nervik  

Under perioden 16 till 26 juni 2015 var skillnaden mellan lägsta och högsta omsättning på leveranskontrakt för år 2016 nästan 2 euro/MWh, eller cirka 1,8 öre/kWh. Priserna steg. Detta är en stor prisförändring på kort tid.

Om man är i en position att fatta beslut om prisförsäkring kan man uppleva att man får marknaden emot sig.

Varför dessa stora utslag?

Vad beror egentligen denna prisökning på? Faktorer som kan driva upp priset på dagens marknad är alltid först och främst knutna till varsel på lång sikt, och en torr väderprognos var den utlösande faktorn. Samtidigt har nya utspel från producenterna gett signaler om att de finner de långsiktiga priserna mindre intressanta för investering i ny produktionskapacitet. Statkraft har gett upp planerna om en vindkraftspark på Fosen, medan de svenska kärnkraftsleverantörerna varslar om att de vill avsluta produktionen vid några av sina verk.

Den långsiktiga och intressanta iakttagelsen man kan göra, mot bakgrund av dessa utspel, är huruvida det kommer att etableras ett prisgolv där vi nu ser prisnivån på de långsiktiga kontrakten.

Om vi återigen riktar blicken mot rörelserna på marknaden, kommer storleken på prisutslaget också påverkas av hur aktörerna agerar. På en stigande marknad kommer fortfarande fler köpare ansluta sig, med stöd i sina etablerade ramverk för handel. Detta gör att prisrörelserna ökar, och samma fenomen kommer uppstå när priserna faller.

Vad händer nu?

Efter pristoppen 26 juni 2015 har priserna fallit igen, men ligger fortfarande en bit över botten vi nådde den 16 juni 2015.

I samråd med leverantörens förvaltare kommer Eneas ta ställning till hur man ska agera under liknande prisrörelser. I och med att det är svårt att vara säker på vilken nivå man ser framöver, är den viktigaste fördelen med att förvalta en stor volym att man kan sprida köpen över flera affärer.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Varför går SMF-företagen ihop för Samköp av el?

Publisert: 26.05.2015 av Reidar Nervik  

Eneas gör inköp av el enklare med minskad risk och lägre totalkostnad för sina kunder över tid. När vi hjälper små och mellanstora (SMF) företag med Samköp av el vill vi efter bästa förmåga och kompetens arbeta för att minska kostnadsrisken för dessa. Det är praxis i branschen att låta kunden ta hela marknadsrisken, eller att låta kunden ta alla kostnader bundna till att göra sig av med denna risk. Här ser vi närmare på vår filosofi bakom tjänsten, och vad Eneas anser krävs för att öka mervärdet för dig som kund.

I dialog med kunderna blir vi hos Eneas ofta tillfrågade om bakgrunden till de val vi gör för portföljen som förvaltas i vårt Samköp av el. Här ger vi en inblick i hur vi närmar oss marknaden och vad vi måste ta hänsyn till för att kunna leverera bästa möjliga tjänst till våra kunder.

Varför erbjuder Eneas tjänsten Samköp av el?

Målet med Samköp av el är att ”förhandla fram lägsta möjliga pris med en acceptabel risk”. Eneas menar att praxis bland leverantörerna i branschen är att låta slutkunden ta all marknadsrisk, eller att stå för alla kostnader för att bli av med denna risk.

Handel på den nordiska elmarknaden innebär många risker. Alla som har köpt el i några år vet att stora prisvariationer har lett till hög prisrisk. Som konsument blir man utsatt för risker när man brukar el: t ex kostnadsskillnaden mellan priset i det geografiska området som man befinner sig i, och systempriset som är referenspris för norden. Om man väljer prisförsäkringsavtal eller fastpris är valutaexponering mot Euron, och förhållandet mellan förmodad och faktisk förbrukning, riskelement som också bör regleras.

På SMF-marknaden ser Eneas att många förhåller sig till antingen spotpris eller fastpris som enda gällande referenspriser. Ur ett riskperspektiv innebär detta att man antingen riskerar stora kostnadsskillnader, eller i slutändan betalar dyrt för att försäkra sig helt och hållet. Om man låser priserna hamnar man också inför dilemmat om huruvida man tar beslutet vid rätt tidpunkt eller inte.

För att löpande kunna värdera marknadsmöjligheterna, och på bästa sätt hantera alla dessa element, anser vi att lösningen är att hitta en bra förvaltningsmodell. Eneas vill erbjuda sina kunder förstklassig elförvaltning, oavsett storlek. Fokus ligger på att minska risken och öka tryggheten med en elleverantör som levererar hela vägen.

Med vår kompetens kan vi göra elinköp enklare, minska risken och över tid uppnå lägre totalkostnad för våra kunder.

Hur hanterar vi elinköpet?

Under 2015 köper Eneas upp 1 700 GWh till sina kunder. Kunderna placeras i portföljer med tillräckligt stor volym för att kunna utnyttja alla möjligheterna som finns på grossistmarknaden för el.

I samarbete med elförvaltarna utarbetar vi strategier och handelsmodeller där vi bestämmer hur de olika riskelementen bör hanteras. I vilken grad dessa strategier blir framgångsrika hänger samman med de bedömningar som görs när modellen etableras. Först och främst är det viktigt att ta ställning till resultatet man vill uppnå. Utöver det så kommer marknadens utveckling i förhållande till dessa bedömningar ha stor betydelse.

Historiskt sett så har Eneas uppnått stora besparingar åt sina kunder och levererat enligt förväntan, i förhållande till den bedömning som gjorts vid etablering av modellen. Under de två sista åren har marknaden sjunkit, vilket har lett till ett lägre pris. Detta har varit utmanande för långsiktiga försäkringsstrategier. Om man definierar målsättningen utifrån detta perspektiv bör man ha klart för sig vad man mäter resultaten mot över tid.

Eneas arbetar löpande med att upptäcka nya lösningar och modeller

Över 14 000 kunder har anförtrott Eneas att förvalta deras elinköp på ett långsiktigt plan. Eneas har därför mycket att ta hänsyn till.

  • Vilka bedömningar gör kunden vid införsäljningen?
  • Hur har marknaden utvecklats i förhållande till de bedömningar som gjordes vid etablering av modellen?
  • Hur har förvaltarna presterat?

Detta är bara några av bedömningarna vi behöver göra. Dessutom håller vi oss kontinuerligt uppdaterade om regleringsförändringar, utvecklingen i tjänsteutbudet och elmarknadsanalytikernas slutsatser. Med detta som grund försöker vi ligga i marknadens framkant med våra anpassade val.

På dagens marknad är förvaltningshorisonten lång, och försäkringsstrategin kort. I praxis betyder det att vi har fått med oss hela omvärderingen av marknaden. Men samtidigt är det full beredskap för verkställande av prisförsäkringar ifall att priskurvan skulle lyfta. Vi anser att nyckeln är att vara i en position där man kan agera när man vill, och inte vänta tills man blir tvungen att ta en position.

Vilka är fördelarna?

Genom att köpa elen genom Eneas Samköp av el överlåter våra kunder arbetet med förhandling av elavtal, uppföljning av handelsstrategier och val av elleverantörer till oss.

Man får tillgång till marknadens bästa elförvaltningsmiljöer, och kunderna kan känna sig trygga med att inte behöva få stora överraskningar på framtida elräkningar. Kostnadskontroll är centralt för många av våra kunder, och över tid uppnås konkurrensdugliga priser på elleveranserna.

Det är Eneas uppgift att hantera alla praktiska ärenden gällande leveransen så långt som det går.

När avtalet har ingåtts och alla formaliteter är avklarade kan Eneas fastställa ett pristak som ger kunderna garantier på resultatet vi lovar att uppnå.

Risk management är fokus, och besparingar och en enklare vardag kommer som en bonus.

Eneas kommer vid ett senare tillfälle färdigställa ett blogginlägg. Där kommer vi närmare gå igenom alla moment inför Samköp av el och vad som är viktigt för att små och mellanstora företag ska få maximalt utbyte och avkastning när de använder denna sortens tjänst.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail